Info

Na ovoj stranici se možete upoznati sa našim Opštim uslovima putovanja, videti naše podatke, ili preuzeti Ugovor o pružanju turističkih usluga


Opšti uslovi putovanja  OPSTI USLOVI PUTOVANJA 2017. 

YUTA sertifikat YUTA SERTIFIKAT 2017.

Za preduzeća – Ugovor o pružanju turističkih usluga : UGOVOR O PRUŽANJU TURISTIČKIH USLUGA 2017.

Napomena:  Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji  ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

O biometrijskim pasošima više možete pročitati na  sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Ukoliko putujete u Crnu Goru, bilo bi dobro da pročitate ovo.

 Ako Vas interesuje važenje starih ličnih karata, pogledajte ovaj link.